Prawo pracy

Świadczymy usługi prawne dla pracodawców i pracowników zarówno w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy, w tym:

  • opracowujemy wzorów dokumentów oraz dokumentacji pracowniczej, w tym: sporządzanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji,
  • redagujemy oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunków pracy,
  • przygotowujemy regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, regulaminy pakietów socjalnych,
  • prowadzimy postępowania w sprawie przywrócenia do pracy,
  • prowadzimy postępowania w sprawie uzyskania odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
  • prowadzimy postępowania w sprawie uzyskania odprawy, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, premie i nagrody,
  • weryfikujemy prawidłowość zmiany warunków pracy i płacy,
  • uczestniczy w negocjacjach z pracodawcami/pracownikami,
  • prowadzimy postępowania w sprawach o dyskryminację i mobbing.